Ga naar de inhoud

Betrokkenheid ouders

Het belang van betrokkenheid

We vinden het belangrijk om samen te werken met ouders en verzorgers. Zij kennen hun kind het beste en kunnen helpen met waardevolle informatie. Daarmee wordt nog beter duidelijk wat voor onderwijs en ondersteuning de leerling nodig heeft. Daarom willen we duidelijkheid tussen de thuissituatie en de schoolsituatie bevorderen.

Ouders en verzorgers worden gezien als partners; zij zijn betrokken bij de school en de kwaliteit van het onderwijs. Ook betrekken we factoren buiten de school die effect kunnen hebben op de leerling. We wisselen ervaringen met leerlingen uit om zo hun ontwikkeling te verbeteren.

Gesprekken en bijeenkomsten

Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders een jaarplanning, waarin de verschillende ouderavonden zijn opgenomen. We verwachten dat ouders minimaal twee keer per jaar op een contactmoment over hun kind aanwezig zijn.

Aan het begin van het schooljaar vinden startgesprekken plaats. Hierbij gaan ouders, de leerling en het klassenteam met elkaar in gesprek. In dit startgesprek is tijd voor kennismaking en krijgt het klassenteam informatie over de leerling.

Tijdens de eerste algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar krijgen ouders informatie over de methodes, de werkwijze in de klas en over de specifieke gebeurtenissen die horen bij het komend leerjaar.

Ouders krijgen binnen zes weken na de start van het schooljaar het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgestuurd en twee keer per jaar de evaluatie daarvan. Dit plan wordt, wanneer het door de ouders is gelezen, besproken tijdens een 20-minuten oudergesprek en voor akkoord ondertekend door de ouders.

Twee keer per jaar vinden er 20-minuten oudergesprekken plaats. Deze gesprekken zijn naar aanleiding van de evaluatie van het ontwikkelingsperspectiefplan. In dit gesprek bespreken ouders en klassenteam, eventueel aangevuld met de orthopedagoog of intern begeleider, met elkaar de ontwikkeling van de leerling.

Behalve deze gesprekken, die structureel in de jaarplanner zijn opgenomen, vinden er gesprekken plaats tussen school en ouders als daar aanleiding voor is.

Oudercommissie

Ouders/verzorgers zijn onmisbaar bij de organisaties van allerlei activiteiten, zoals sinterklaasfeest, de kerstviering en de Koningsspelen.

De commissie staat altijd open voor nieuwe leden. U kunt de oudercommissie bereiken via oudercommissie@bbonderwijs.nl.

Ouderklankbordgroep

De ouderklanbordgroep wordt betrokken bij het beleid en de ontwikkelingen binnen school en kijkt kritisch mee. Er zijn vier bijeenkomsten per jaar waarop de directeuren en ouders/verzorgers van beide locaties samenkomen. 

Wilt u meer informatie of lid worden van de ouderklankbordgroep? Mail dan naar info@bbonderwijs.nl.

Ouderbijdrage

Op Berg en Bosch doet iedereen mee. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij ouders jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Het gaat om activiteiten die de kinderen altijd erg leuk vinden, zoals excursies, het sinterklaasfeest, de kerstviering, kunst en cultuurprogramma’s of een sportdag. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen toch altijd meedoen.

Medezeggenschap

In onze medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders/verzorgers en medewerkers. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.