Ga naar de inhoud

Organisatie

Berg en Bosch Onderwijs

Onze school is onderdeel van Berg en Bosch Onderwijs. Hieronder vallen ook Berg en Bosch School Bilthoven, Berg en Bosch College Houten en Berg en Bosch College Bilthoven. Berg en Bosch College Houten is gevestigd in hetzelfde gebouw als onze school.

De twee basisscholen werken nauw met elkaar samen. Naast een gezamenlijke medezeggenschapsraad en ouderklankbordgroep, hebben we een gezamenlijke Commissie van Begeleiding. Deze gaat over de plaatsing van leerlingen.

Gewoon Speciaal Onderwijs

De vier Berg en Bosch scholen vallen onder de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO). Stichting GSO zet zich in voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in Midden-Nederland.

Deze samenwerking biedt ons een groot netwerk van onderwijsprofessionals en expertise. Bijvoorbeeld vanuit het expertisecentrum, dat professionalisering, advies en coaching biedt bij zaken als thuiszitters, klassenmanagement en ontwikkelingsvragen.

Bestuursmodel

Ons bestuursmodel is gebaseerd op de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Hierin wordt een ‘wettelijke zorgplicht’ geregeld van schoolbesturen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Deze zorgplicht wordt ingevuld door minimumeisen te stellen aan de leerresultaten van de school. 

Directeur

Onze directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de communicatie naar ouders. Er is een formele scheiding van bestuur en toezicht.

Directie
Dhr. T. Wennekes

Raad van bestuur

Het bevoegd gezag van de school is in handen van de raad van bestuur en bestaat uit twee bestuurders.

Leden van de raad van bestuur
Dhr. Rob (R.A.H.J.) Damwijk
Mevr. Angela (A.) Koot

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de lange termijn van de organisatie. Ze houdt toezicht op de financiële gezondheid, de risico’s en de uitvoering van de strategie.

Leden van de raad van toezicht
B. (Bart) Bruyns — voorzitter
E.G.A. (Evelyn) Poortvliet — lid
G. (Rits) Verkerk — lid
G. (Gerrianne) Hazewinkel — lid
E.P. (Esther) Overweter — lid

MR-lid vanuit de Berg en Bosch School Houten

Namens het team: Rowena de Groot

Voor contact met de MR kun je mailen naar medezeggenschap@bbonderwijs.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school. Meer informatie over de GMR lees je op de website van GSO.

Namens de ouders: Kristian Vlaardingenbroek

Klankbordgroep

De OKBG bestaat uit ouders van de zowel locatie Bilthoven als Houten. Directie vraagt hen mee te denken en feedback te geven op (voorgenomen) beleid en hoe zij op verschillende vlakken als ouders de school ervaren. Bevindingen worden meegenomen in beleidsstukken en in ontwikkelagenda van de scholen.

Commissie van Begeleiding

De Berg en Bosch School heeft een Commissie van Begeleiding (CvB), die bestaat uit de directie, gedragsdeskundigen, jeugdartsen en interne begeleiders. Vanuit hun gezamenlijke kennis sturen zij de leerlingenzorg aan en monitoren ze naar de rode draad van onderwijs en ontwikkeling binnen de school.